Heterometrus cyaneus; 2. zvlek (3rd instar)

CB 20/9/2013, vlastný odchov / my own breeding

Pohlavie/Geschlecht/Gender: 0.0.12
Cena/Preis/Price: 5€/ kus / ( 5€ / pc)